Garancia

Garancia

Garancia është e vlefshme për një afat kohor prej 36 (tridhjetë e gjashtë) muajsh. Ruajtja e dokumentave me të cilët do të pajiseni ne blerjen e produkteve do t’ju japë mundësinë të gëzoni garanci të plotë për produktin brenda 36 muajsh, si dhe pas periudhës së garancisë servis të specializuar.

Periudha e garancisë 36 muaj përjashton:

• Riparimin e aparatit nga persona të paautorizuar prej SUPERIOR KLIMA.
• Dëmtimin e aparatit nga luhatjet e tensionit jashtë limiteve të përcaktuara në manualin përkatës.
• Dëmtimet mekanike të shkaktuara nga (goditje, transport etj..)

SUPERIOR KLIMA ju ofron riparimin e aparatit edhe në rastet e sipërpërmendura apo pas afatit të garancisë, sipas listës së çmimeve.

Garancia për Cooper&Hunter

Garancia është e vlefshme për një afat kohor prej 30 (tridhjetë) muajsh. Ruajtja e dokumentave me të cilët do të pajiseni ne blerjen e produkteve do t’ju japë mundësinë të gëzoni garanci të plotë për produktin brenda 30 muajsh, si dhe pas periudhës së garancisë servis të specializuar.

Periudha e garancisë 30 muaj përjashton:

• Riparimin e aparatit nga persona të paautorizuar prej SUPERIOR KLIMA.
• Dëmtimin e aparatit nga luhatjet e tensionit jashtë limiteve të përcaktuara në manualin përkatës.
• Dëmtimet mekanike të shkaktuara nga (goditje, transport etj..)

SUPERIOR KLIMA ju ofron riparimin e aparatit edhe në rastet e sipërpërmendura apo pas afatit të garancisë, sipas listës së çmimeve.

Fujitsu
Nicotra
Sivar
Aerogrami
Hitech
Vecamco
Olefini