Servis

Në mënyrë që ju të shërbeheni në kohë dhe më shpejtësi në rastet kur ju do të keni probleme me pajisjen tuaj, ju duhet të dërgoni një sms tek nr. 067 50 40 100 ose e-mail tek servis@superiorklima.al me tekstin, numrin tuaj të fletës së garancisë, pas kësaj ne do t’ju kontaktojmë brënda 15 minutave për tu njohur me shqetësimin tuaj dhe t’ju komunikojmë se kur do të vijmë t’ju shërbejmë. Kjo vlen si për periudhën e garancisë por edhe jashtë saj.

VINI RE! Kjo është mënyra më e shpejtë që ju të shërbeheni dhe ne të jemi korrekt. 

 

Fujitsu
Nicotra
Sivar
Aerogrami
Hitech
Vecamco
Olefini